T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Hilvan Şehit Halit Şiltak Devlet Hastanesi

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Hilvan Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Dış Kaynaklı Dökümanlar

Güncelleme Tarihi: 25/09/2019

Dış Kaynaklı Doküman


İLGİLİLÜM

DIŞ KAYNAKLIDOMANIN ADI

 

 

 

 

 

Acil Servis

Sevk Denetim Formu-1

Sevk Denetim Formu-2

İller Arası Nakil Formu

0-4 Y aş (0-59 AY) Aşı Kayıt Fişi

Arşiv

Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği

 

 

 

 

Ayniyat

T aşınır Mal Y önetmeliği

T aşınır İşlem Formu

Amortisman İşlemler Formu

ListelerFormu

AraçFormu

Keşif Raporu/İstek Formu/Muayene Formu

Başhemşirelik

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Hemşirelik Yönetmeliği

 

 

 

 

Eczane

Taşınır Mal Yönetmeliği

Muayene ve Kabul Yönetmeliği

T aşınır İşlem Fişi

Dönemsel İşlemler Formu

ListelerFormu

 

 

Keşif Rapo ru/İstek Formu/MuayeneFormu

 

 

 

 

 

 

Enfeksiyon Kontrol Komitesi

Y ataklı Tedavi Kurumlar ı Enfeksiyon Kontrol Y önetmeliği

Yataklı Tedavi KurumlarındaY atan Hastalara İlişkin UygulamalarHakkında Genelge

Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi

HİDER Yayınları

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Atıkların Düzenli Depolanmasına İlişkin Y önetmelik

Katı Atıkların Kontrolü netmeliği

Tehlikeli Akların Kontrolü Yönetmeliği

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

DAS Derneği Yayınları

Kırım Kongo Kanamalı Ateş Vaka Bildirim Çizelgesi

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta Hakları

Birimi

Hasta Hakları Y önetmeliği (01.08.1998 tarih ve 23420 sayılı resmi gazete)

Hasta Hakları UygulamaGenelgesi(23.03.2009tarih ve11706 sayılı )

Hekim Seçme Y önergesi(19.10.2007 tarih ve 21745 sayılı)

Hasta Hakları Uygulama Yönergesi (26.04.2005 tarih ve 3077 sayılı)

HastaBaşvuru Dosyası

Hasta Hakları Başvuru Formu

Hasta Hakları Başvuru Sonucu Formu

Bilgi İstem e Formu

Hasta Hakları Kurul Kararları Formu

Tanık Formu

Hasta Hakları İl Koordinatörlükler i Performans Değerlendirme Formu

Hasta Hakları Uygulamaları Performans Değerlendirmesi Formu

Hasta Hakları Kurulu Ön eri Formu


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İstatistik

Y eni doğan İşitme Taraması Bilgi Formu

Yenidoğan İşitme T araması Program Formu

Ölüm Belgesi

Mernis Ölüm Tutanağı

HIV Test Sonuçları Formu

Parazit Hastalıkları İstatistik Formu (Form 018/B)

Aşı Sonuçları Çizelgesi

Bildirimi Zorunlu Hastalıklar Fişi (Form014)

Grup D Enfeksiyon Etkenleri Bildirim Fişi

Grup C Hastalıkları Formu

Hastane Bilgi Formları Kullanım Kılavuzu

Kalıtsal Kan Hastalıkları Formu

 

Kalite

netim

Birimi

Hastane Hizmet Kalite Standartları

SağlıktaKalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

KBB

Yeni Doğan İşitme Taraması Sonuç Formu

 

 

Kırtasiye

T aşınır Mal Y önetmeliği

T aşınır İşlem Formu

ListelerFormu

Keşif Raporu/İstek Formu/Muayene Formu

 

 

Laboratuar

Y ataklı Tedavi Hizmetler Yönetmeliği

25 Ağustos 2011 Tıbbi Laboratuar Yönetmeliği

Maaş

Maliye Bakanlığı 375Sayılı KanunHükndeKararnamesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muhasebe

Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

Harcama Belgeleri Yönetmeliği

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği

Kamu İhale Genel Tebliği

5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

MaliTablo

Finansal Değerlendirme Formu

Döner Sermaye Dağıtımına Esas Gelir ve Kesinti Formu

Ödeme Süreçleri Takip Formu

Yönetici Performans Hesaplama Formu

MalveMalzemeTakipFormu

Gayri S afi Hâsıla Bildirim Formu

Öd em e Planı Formu

 

Organ Bağış

Birimi

Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği

Aile İzin Formu

Yakınımın Organlarımı Bağışlıyorum Çünkü

Yakınımın Organlarımı Bağışlamıyorum Çünkü


 

ntgen

Yataklı Tedavi Hizmetler Yönetmeliği

Dozimetre İstek Formu

TAEK Lisans Başvuru Formu

 

SağlıkKurulu

16.12.2010 sayılı Özürlülük Sınıflandırması

27.787 sayılı Resmi GazetedeYayınlanan Özürlülere VerilecekSağlıkRaporu Hakkında

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satın Alma

4734 ve 4735sayılı Kamu İhaleKanunve Buna Bağlı Yönetmelikler veMevzuatlar

Kamu İhaleKurumu Tebliğleri

Kamu İhale Genel Tebliği 2004

1)İhale Uygulama Yönetmelikleri

a)Elektronik İhale Uygulama Y önetmeliği

b)Yapım İşleriİhaleleriUygulama Yönetmeliği

c)Mal Alımıİhaleleri Uygulama Yönetmeliği

d)Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

e)Danışmanlık Hizmeti Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

2)Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

3)Muayene ve Kabul Yönetmeliği

a)Yapım İşleri Muayene Kabul Yönetmeliği

b)Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Ait Y önetmeliği

c)Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği

d)Danışmanlık Hizmeti Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

Hizmet Alımı Formu

Mal Alımı Formu

Yapım İşleri Formu

Danışmanlık Hizmeti Alımı Formu

 

 

 

 

 

Servisler

Haizmi Düşme Riski Ölçeği Bilgilendirme

Harizmi Düşme Riski Ölçeği

AdversEtkiBildirimFormu

Güvenli CerrahiKontrol Listesi

Anestezi Güvenlik Kontrol Listesi

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/06/20150625-4.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sicil

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

TebligatKanunu

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerin Yargılanması Hakkında Kanun

Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik

Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik

Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği

Sağlık Personelinin İl içi Atama ve Nakillerinin Usul ve Esaslarına Dair Yönerge

 

 

 

 

 

İl içi T ayin T alep Formu

AtamaTayinTalepFormu

Y eşil Pasapo rt Başvu ru Fo rmu

AileDurum Bildirimi

Hizmet Puanı İtiraz Formu

 

 

Sivil Savunma

Birimi

7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu

29.05.2009 tarih ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Kanunu

2009/12937tarih vesayılıBinalarınYangındanKorunmasıHakkında Yönetmelik

2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu

95/7477karar sayılı Kamu BinalarınınY angındanKorunması Hakkında Yönetmelik

Vezne

EK-8HastaBilgilendirmeFormu